Privacy Policy

Aramex Privacy Policy

Gizlilk Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Bilgilendirme / Aydınlatma Rıza
Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda şirketimiz ile ticari etkileşiminiz neticesinde her türlü dijital, görsel, yazılı ve basılı verilerin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan ticari veya kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. ve diğer ilgili maddeleri ile getirilen bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • Şirketimiz;müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   

 • Şirketimiz; müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamdakişisel verileriniz, şirketimizin tarafınıza ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi faaliyetlerinin yanı sıra; şirketimizin sunacağı diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitemizin artırılması, risk analizi, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

   

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirme/ aydınlatma metninde arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:
  • Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, Ticari unvan, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, şube, e-posta adresi, internet adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, sicil bilgileri ve benzer diğer belgeler.
  • Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.
  • Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), müşteriye gönderilen faturalar ve müşterilerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi, hesap numarası ve banka bilgileri gibi veriler.
 •  

 • Şirketimiz kişisel verilerinizi; işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için iç veya dış kaynak hizmet sağlayıcılar, teknik eleman, teknik personel veya teknik hizmet /ürün sağlayıcılar, posta kuruluşları, kargo şirketleri, hukuk büroları, mali müşavirlik büroları, mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı, adli veya idari makamlar, maliye, hazine, İçişleri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, müsteşarlık dahil her türlü kamu kurum ve kuruluşu, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

   

 • Müşterinin Ad-Ünvan ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

   

 • Şirketimiz; müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ancak, şirketimiz ile çalışmanızdan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

   

 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için şirketimiz tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

   

 • Şirketimiz; müşterilerinin dışında şirketimizin dijital kanallarını ziyaret eden kişiler ve çağrı merkezimizi arayanlar ile teminat veren (ipotek, rehin, temlik, garanti vb.), kefil, kanuni temsilci, veli, vasi, kayyım, yasal danışman, vekil, şirket ortakları gibi 3.kişilerin verilerini; veri ilgililerinin kendilerinden, müşterilerden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan edinmekte ve risk analizi, başvuru bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, her tür ürün ve hizmetin sunulması, kimlik tespiti ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işleyebilmekte ve KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

   

 • Müşteri işbu bilgilendirmeye/aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal şirkete yazılı başvuru ile güncelleyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Paylaşılan bilgilerin gerçek dışı veya güncel olmaması durumunda şirket herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

   

 • KVKK hükümleri uyarınca, şirketimize yazılı olarak başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Bu kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve bu hususta tarafımıza bildirmiş olduğunuz işetişim adresinizden bilgi verilecektir.

 

 • TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

  KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No:19/3 B-C-D Blok Güneşli/Bağcılar-İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

  Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

   

 • Başvurunuzda;
 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimizin; başvurunun mahiyetine göre ve kapsamına göre tarafınızdan ek bilgi veya belge istemesi durumunda müşteri başvurunun neticelendirilmesi amacı ile bu bilgileri/belgeleri ve gereken açıklamaları yapmakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu bilgilendirme/ aydınlatma metni uyarınca taraflar yasalara, yönetmeliklere ve yasal mevzuata uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

İşbu bilgilendirme/aydınlatma metni onayı ile müşteri ilgili tüm şartları değişiklik olmaksızın kabul etmiş sayılır. Aksini iddia eden müşteri bilgilendirme/aydınlatma onayı vermemesi gerekmektedir.

Bilgilendirme/ Aydınlatma Sahibi
Aramex International Hava Kargo ve Kurye AŞ.

*Yukarıda yazılanları okudum ve kişisel bilgilerimin kullanımı ve paylaşımına izin veriyorum. Bu rıza beyanı tarafımdan yazılı olarak feshedilmediği sürece geçerlidir.

İlgili/Müşteri